Досвід використання струменевих тестів SOLO на визначення лютеїнізуючого гормону для контролю періоду овуляції та планування вагітності - статьи для врачей

Краткое описание
У статті наведено дані дослідження ефективності застосування струменевих тестів SOLO на визначення лютеїнізуючого гормону для контролю періоду овуляції та планування вагітності. На підставі проведеного дослідження показано високу інформативність зазначених тестів та інші переваги, такі, як: простота у використанні, гігієнічність, швидкий результат тестування. Доведено можливість застосування запропонованого тесткомплексу для ефективного планування сім'ї та природної контрацепції. Ключові слова: овуляція, лютеїнізуючий гормон, струменеві тести, Solo-тест.
Полная версия статьи

Овуляцією називають вихід зрілої, готової до запліднення яйцеклітини з фолікула яєчника.

Знання дня овуляції допомагає:

 • запобігти настанню небажаної вагітності (метод природної контрацепції);
 • вибрати день, найсприятливіший для зачаття.

Поєднання різноманітних етіологічних факторів, що призвели до порушення репродуктивної функції жінки, часто роблять визначення причини безплідності важким завданням. У зв’язку з цим актуальним є, з одного боку, розробка диференційованого підходу до різних методів лікування безплідності, з іншого – виявлення факторів патогенезу безплідності. Визначення дня овуляції є необхідним методом в обстеженні та лікуванні видів безплідності, що пов’язані з гормональними порушеннями.

Оскільки неможливо абсолютно впевнено визначити час, коли відбудеться овуляція у жінки, існують різні діагностичні методи, що вказують на період, протягом якого жінка може завагітніти [1, 3].

Для підтвердження овуляції використовуються наступні методи діагностики: графіки базальної температури, функціональні тести (симптом “зіниці”, оцінка властивостей цервікального слизу),   УЗ-моніторинг стану яєчників та ендометрія, гормональний моніторинг рівнів лютеїнізуючого гормону (ЛГ), естрадіолу та прогестерону, в тому числі експрес-тести на овуляцію, що грунтуються на визначенні піка ЛГ, біопсія ендометрія, визначення “стигми” – ділянки виходу яйцеклітини – при лапароскопії [2, 5].

Проведення тестів функціональної діагностики (розтяжність цервікального слизу, симптом папороті та ін.) є досить специфічним, оскільки вимагає приходу пацієнтки на прийом до гінеколога кілька днів поспіль протягом циклу, а достовірність цих тестів, за даними літератури, не перевищує 50%. Недостовірним є також суб’єктивне відчуття жінкою виділення слизуватої пробки з каналу шийки матки [4, 9].

Як відомо, овуляція контролюється лютеїнізуючим гормоном, рівень якого різко підвищується за 24-48 годин до початку овуляції.

Визначення росту рівня ЛГ (і, відповідно, настання періоду овуляції) на сьогоднішній день є сучасним та інформативним методом контролю дня овуляції. Найбільш простим і зручним способом вимірювання рівня цього гормону в організмі є тестування сечі, яке можливо за допомогою сучасних тест-систем [7, 8]. В усьому світі з цією метою застосовуються струменеві тести, засновані на принципі тонкошарової імунохроматографії. З недавнього часу і в Україні з’явилися й успішно застосовуються струменеві тести для визначення періоду овуляції SOLO від компанії “Фармаско”. Принцип дії імунохроматографічного методу полягає в тому, що при зануренні тесту у фізіологічну рідину відбувається імунологічна реакція гормону (антигена) й антитіл з барвником. Якщо реакція позитивна, у тест-зоні проявляється яскрава червона лінія. Це означає, що овуляція настане через 24-48 годин. Результати тесту можна легко визначити візуально. Надійність тесту полягає в тому, що він обладнаний вбудованим контролем у вигляді червоної лінії, що з’являється в контрольній зоні тесту. Якщо така лінія з’явилася, – тест проведено правильно [10].

Метою нашого дослідження було вивчення ефективності застосування струменевих тестів на визначення лютеїнізуючого гормону – SOLO від компанії “Фармаско” для визначення овуляції та планування вагітності.

МАТЕРІАЛИ ТА  МЕТОДИ

У дослідження було включено 60 жінок, які планували завагітніти. Жінок порівнюваних груп було проаналізовано за віком, акушерсько-гінекологічним анамнезом, частотою і структурою екстрагенітальної патології. Достовірних відмінностей між ними виявлено не було, що дозволило порівнювати групи між собою, враховуючи характер наших дій.

Вік обстежених був від 20 до 35 років. При гінекологічному обстеженні відхилень від норми не виявлено, анамнез обтяженим не був. Менструальний цикл коливався від 28 до 32 днів із тривалістю менструацій 3-6 днів. Шляхом рандомізації жінок було розподілено на три групи по 20 осіб. До першої групи ввійшли жінки, яким було запропоновано проводити тестування на визначення настання овуляції протягом циклу за допомогою тестів SOLO від компанії “Фармаско” в домашніх умовах. Жінкам другої групи проводили ультразвуковий моніторинг фолікулів, що дозрівають, з 12-го по 16-й день менструального циклу за умов жіночої консультації, за допомогою УЗ-приладу ATL-15000 (фірми “ATL”, Нідерланди) із  застосуванням  вагінального  датчика на 5 МГц С5-9. Жінки третьої групи вимірювали базальну температуру в домашніх умовах. Дослідження проводилися протягом трьох менструальних циклів у кожної жінки.

Для статистичного аналізу й обробки отриманих даних використовувалися стандартні методики оцінки достовірності відмінностей в порівнюваних обстежуваних групах. Розрахунки проводилися за допомогою програми електронних таблиць Excel 2000 і оцінювалися за загальноприйнятими методами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Динамічне спостереження за жінками обстежуваних груп протягом трьох менструальних циклів показало, що по закінченню циклів за параметрами, які ми враховували для визначення настання дня овуляції, остання спостерігалась у 19 жінок першої групи, у 19 жінок другої групи та у 16 жінок третьої групи (р>0,05). Після закінченння періоду спостереження ми констатували факт настання вагітності відповідно у 13, 12 та 9 жінок.

Отримані дані щодо підтвердження факту овуляції, що відбулася, в результаті проведення різних методик її визначення, практично збіглися. Таким чином, ми не виявили достовірної різниці в правильності визначення овуляції всіма запропонованими нами методами, а також в частоті настання вагітності при плануванні її за допомогою зазначених методик. Крім того, всім жінкам обстежуваних груп пропонували оцінити свій суб’єктивний стан протягом періоду спостереження та методи, за допомогою яких вони визначали період овуляції. Жінки першої групи, які застосовували струменеві тест-системи SOLO, відмітили простоту в їх використанні за будь-яких умов, гігієнічність, швидкий результат (вже через 3-5 хв), відсутність необхідності відвідувати лікаря декілька разів протягом менструального циклу. Жінки другої групи були  задоволені  точністю  результатів ультразвукового моніторингу фолікулів, але відмічали незручності, пов’язані з відвідуванням лікаря декілька разів протягом менструального циклу. Жінки третьої групи відмічали стан емоційного напруження та тривожність, що було пов’язано з необхідністю суворо дотримуватись режиму та методики вимірювання базальної температури, а також звертали увагу на те, що не завжди можуть правильно інтерпретувати отримані результати.

ВИСНОВКИ

При аналізі та зіставленні отриманих результатів виявилося, що визначення овуляції за допомогою струменевих тест-систем SOLO є достовірним (що було підтверджено ультразвуковим дослідженням) і може використовуватися як самостійний метод контролю овуляції для планування вагітності. Безсумнівними перевагами тестів SOLO є простота використання за будь-яких умов, гігієнічність (дуже зручним для пацієнток є те, що немає необхідності в зборі сечі в окрему ємність), висока точність і швидкий результат (вже через 3-5 хв), що підтверджено клінічними випробуваннями.

Тому позитивний досвід використання струменевих тест-систем SOLO від компанії “Фармаско” дозволяє рекомендувати їх для визначення періоду овуляції з метою ефективного планування бажаної вагітності.

Опыт использования струйных тестов SOLO, определяющих лютеинизируюющий гормон для контроля периода овуляции и планирования беременности

Б.М. Венцковский, В.А. Товстановская, Е.М. Мозговая

В статье представлены данные исследования эффективности применения струйных тестов SOLO с целью определения лютеинизируюющего гормона для определения овуляции и планирования беременности. На основе проведенного исследования показана высокая информативность данных тестов, а также другие преимущества, такие, как: простота в использовании, гигиеничность, быстрый результат тестирования. Доказана возможность применения предложенного              тест-комплекса для эффективного планиро- вания семьи и естественной контрацепции.

Ключевые слова: овуляция, лютеинизируюющий гормон, струйные тесты, SOLO-тест.

Experience of use of the jet tests SOLO defining of Luteinizing hormone for the control of the period of ovulation and planning of pregnancy

B.M. Ven………….., V.O. Tovstanovska, O.M. Mozgova

In the article presented research data on efficiency of application of jet tests for definition of Luteinizing hormone – SOLO for the control of the period of the ovulation and planning of pregnancy. On the basis of carried out research it is shown high self-descriptiveness the given tests, and other advantages, such, as: simplicity in use, hygienic, fast result of testing. On research results it is recommended the application offered test complex for effective planning family and natural contraception.

Key words: ovulation, luteinizing hormone, jet tests,  SOLO-test.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Attar E., Gokdemirel S., Serdaroglu H., Coskun A. Natural contraception using the Billings ovulation method. Eur. J. Contracept. Reprod. Health. Care. 2002 Jun; 7 (2): 96–9.
 1. Bonnar J., Flynn A., Freundl , Kirkman R., Royston R., Snowden R. Personal hormone monitoring for contraception. Br. J. Fam. Plann. 1999 Jan; 24 (4): 128–34.
 2. Collins P. The evolution of reference methods to monitor ovulation. Am. J. Obstet. Gynecol. 1991 Dec; 165 (6 Pt 2): 1994–6.
 3. Dunson D.B., Weinberg C.R., Baird D., Kesner J.S., Wilcox A.J. Assessing human fertility using several markers of ovulation. Stat. Med. 2001 Mar; 20 (6): 965–78.
 4. Ecochard R., Boehringer , Rabilloud M., Marret H. Chronological aspects of ultrasonic, hormonal, and other indirect indices of ovulation. BJOG 2001 Aug; 108 (8): 822–9.
 5. Guida , Tommaselli G.A., Palomba S., Pellicano M., Moccia G., Di Carlo C., Nappi C. Efficacy of methods for determining ovulation in a natural family planning program. Fertil. Steril. 1999 Nov; 72 (5): 900–4.
 6. Li H., Chen J., Overstreet W., Nakajima S.T., Lasley B.L. Urinary follicle-stimulating hormone peak as a biomarker for estimating the day of ovulation Fertil. Steril. 2002 May; 77 (5): 961–6.
 7. McConnell H.J., O’Connor A., Brindle E., Williams N.I. Validity of methods for analyzing urinary steroid data to detect ovulation in athletes. Med. Sci. Sports Exerc. 2002 Nov; 34 (11): 1836–44.
 8. Pyper C.M. Fertility awareness and natural family planning. Eur. Contracept. Reprod. Health. Care. 1997 Jun; 2 (2): 131–46.
 9. Wasalathanthri , Tennekoon K.H., Sufi S. Feasibility of using paper impregnated with urine instead of liquid urine for assessing ovarian activity. Ceylon Med. J. 2003 Mar; 48 (1): 4–6.

 

 

Следующая информация содержит специальную медицинскую терминологию и предназначена исключительно для врачей и может быть использована только в профессиональной сфере.
Являетесь ли Вы врачом?
Да
Нет
loader
ЛАБОРАТОРИЯ В КАРМАНЕ