ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ШВИДКИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В І С - статьи для врачей

В останні роки стали використовуватися сучасні методи діагностики збудників інфекційних хвороб, зокрема імуноферментний аналіз (ІФА), полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) у різних своїх модифікаціях, реакція латекс-аглютинації тощо. Але для виконання зазначених тестів потрібні умови добре обладнаної лабораторії, коштовне обладнання, кваліфікований персонал тощо. Далеко не завжди, особливо у територіально-віддалених районах, в медико-профілактичних закладах існує можливість лабораторного підтвердження діагнозу. В той же час, нерідко бувають ситуації (критичні стани), коли терміново необхідне надання медичної допомоги, зокрема переливання крові, проведення диференційної діагностики при гострих ураженнях печінки тощо. Це потребує розробки і застосування більш простих у виконанні, але чутливих та специфічних методів лабораторної діагностики інфекційних хвороб. Насамперед для цих умов і були створені швидкі тести. Як свідчить світовий досвід, швидкі тести доцільно використовувати в інфектології для етіологічної лабораторної діагностики інфекційних хвороб, які є пріоритетними для охорони здоров’я. Це насамперед ВІЛ-інфекція/СНІД, вірусні гепатити В і С, грип, туберкульоз, сифіліс та ін. Ці хвороби становлять значний ризик професійного інфікування медичних працівників, які в свою чергу, також можуть інфікувати своїх пацієнтів у  медико-профілактичних закладах.

Швидкі тести для етіологічного розшифрування інфекційних хвороб — це досить прості у використанні діагностичні набори, які дозволяють отримати результат дослідження протягом 10–15 хвилин. Вони є альтернативою використанню класичних діагностичних тест-систем. Такі тести набувають особливого значення коли потрібно швидко і недорого отримати результат.

Сучасні швидкі тести за типом імунологічної реакції, яка лежить в основі їх створення, включають декілька груп. Однією з них є хроматографічні тести, при використанні яких досліджуваний зразок наносять на поверхню твердої фази — мембрани, з попередньо нанесеним на ній реагентом. При позитивному результаті аналізу смуга, на яку був нанесений досліджуваний зразок, забарвлена.

В основі імунохроматографічного аналізу (ІХА) лежить специфічна взаємодія антигенів і антитіл на хроматографічній мембрані після змочування її рідиною досліджуваного зразка. Така взаємодія відбувається внаслідок дифузного переміщення забарвленого колоїдним золотом (КЗ) індикаторного імунного компоненту ІХА, який заздалегідь нанесений на мембрану, та антигенів або антитіл досліджуваного зразка крові після нанесення його на мембрану. Якщо зразок містить досліджувані антигени чи антитіла, останні будуть взаємодіяти з жорстко іммобілізованими реагентами на мембрані і в результаті чого утворюється забарвлена тестова смуга. Введений у тест — систему “з залишком” індикаторний забарвлений імунний компонент дифундує по хроматографічній мембрані далі від місця проявлення специфічної імунної реакції і зупиняється знов у контрольній смузі внаслідок імунологічної взаємодії з жорстко іммобілізованим там імунним компонентом іншої специфічності. Забарвлення контрольної смуги свідчить про те, що дослідження було проведено коректно.

Порядок проведення аналізу дуже простий і не потребує професійних навичок. Інтерпретація результатів проводиться, як зазначалося, через 10–15 хвилин.

Тест оцінюється як позитивний, негативний або недійсний. Як позитивний тест оцінюється при наявності двох чітких забарвлених смуг червоного кольору у зонах Т та С; як негативний — при наявності однієї чіткої забарвленої смуги червоного кольору у зоні С. Поява червоної контрольної смуги підтверджує також і те, що був використаний достатній об’єм досліджуваного матеріалу та дотримані всі необхідні умови тесту. Тест може оцінюватись як недійсний тоді, коли контрольна смуга не проявляється. Можливо у цьому випадку процедура тесту була проведена з помилкою або була внесена недостатня кількість зразку.

Швидкі тести, які використовують для лабораторної діагностики вірусних гепатитів В і С, ВІЛ-інфекції, мають такі обмеження:

  • виключно застосовуються як методи якісної діагностики (є / немає) і не можуть визначити концентрацію або іншу кількісну характеристику антигенів або антитіл;
  • якщо антигени або антитіла присутні в зразках у кількості, яка нижче чутливості методу (наприклад, HBsAg може виявлятися в кількості не меншій ніж 1 нг/мл), то вони не виявляються;
  • вірогідна чутливість швидких тестів дорівнює 99%, відносна специфічність їх близька до 99%.
  • позитивний результат не є остаточним і для постановки кінцевого діагнозу повинен бути підтверджений методами ІФА,ПРЛ. Будь-який резуль

тат повинен оцінюватись, враховуючи клінічну картину хвороби та інші лабораторні показники. Нами проводились дослідження, метою яких було дати оцінку використанню для діагностики гепатитів В і С швидких тестів. Обстежено 30 чол.: 10 хворих на гострий гепатит В (ГГВ),10 на гострий гепатит С (ГГС) та хронічний гепатит С (ХГЦ) — відповідно 4 і 6 чол., 10 чол. контрольної групи.

Серед хворих з ГГВ шість були із середнім ступенем тяжкості, четверо — з легким. Вони госпіталізувались до стаціонару на 8–10 день захворювання і тільки один з них — на 4 день.

Хворі на ГГС мали легкий перебіг хвороби і госпіталізовані до стаціонару на 6–7 добу захворювання. В осіб з ХГС на підставі клініко-біохімічних та інструментальних досліджень встановлений слабкий і легкий ступінь активності інфекційного процесу, давність хвороби в середньому становила близько 4 років.

До контрольної групи входило 10 чол.: 4 — із хронічним холецистопанкреатитом, 1 — практично здоровий і 5 — з гострим гепатитом А, підтвердженим серологічно (anti-HAV IgМ).

Обстеженим, включаючи контрольну групу, діагностика HBV і HCV-інфекцій проводилася за допомогою швидких тестів CITO TEST для виявлення відповідно поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) та антитіл до HCV (anti-HCV), використовуючи принцип швидкого ІХА, як описано вище. Краплю крові наносили в лунку на касеті, через 15 хвилин з’являлися дві чіткі лінії червоного кольору, що, відповідно до інструкції, свідчило про позитивний результат аналізу. У всіх хворих на вірусний гепатит С (гострий та хронічний)  результат  був позитивним.

У хворих на ГГВ інтенсивність реакції була трохи нижче (лінії були рожевого кольору), але, відповідно до інструкції, цей результат також розцінювався як позитивний. В дослідженні одного чол., який був госпіталізований на 4 добу захворювання, через 15 хвилин з’явилася тільки одна лінія, що варто розцінювати як негативний  результат.

Паралельно швидким тестам, як відзначалося, відповідні маркери досліджувалися ІФА. В усіх випадках відмічався збіг результатів ІФА, (HBsAg та анти-HCV) зі швидкими тестами компанії “Фармаско” (у хворого з негативним результатом аналізу на HBsAg при проведенні швидкого тесту в ІФА результат реакції також був негативним). У всіх обстежених контрольної групи результати швидких тестів на HBV і HCV інфекції були негативними (поява тільки однієї смуги на касеті). Результати  проведеного  дослідження  представлені в табл.

Таким чином, резюмуючи дані (табл.) щодо швидких тестів ІХА, в порівнянні з ІФА, у хворих на ГГВ, ГС (гострий і хронічний), контрольної групи (практично здорового, хворих на гострий гепатит А та холецистопанкреатит) можна бачити що результати, отримані різними методами, співпадають.

Заключення. Швидкі тести CITO TEST мають високу чутливість та специфічність, прості у використанні, дозволяють одержати результат дослідження протягом декількох хвилин. Безумовною перевагою їх є те, що вони не вимагають використання дорогого устаткування. Це дозволяє рекомендувати швидкі імунохроматографічні тести компанії “Фармаско” як у поліклінічних умовах, так і в умовах стаціонару.

Однак для одержання більш достовірних результатів необхідне подальше накопичення ма- теріалу. Ці дослідження нами продовжуються.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЫСТРЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С

В.П. Малый

Показаны возможности использования быстрых иммунохроматографических (ИХ) тестов для диагностики гепатитов В и С. Результаты, полученные методом ИХ, подтверждаются ИФА. В рамках проведенной работы несовпадений не выявлено. Указывается на высокую чувствительность и специфичность ИХ тестов. Дается заключение, что ИХ тесты можно использовать как на догоспитальном этапе (в поликлиниках), так и в условиях стационара.

THE EXPERIENCE OF THE RAPID TESTS APPLICATION FOR DIAGNOSTICS

OF THE VIRAL HEPATITЕS B AND C

V.P. Maliy

The work was done in order to show good opportunities for using rapid immunochromatographic tests for diagnostics of virus hepatitis B and C. The results that was received by rapid tests were approved by ELISA method. No discrepancies were revealed. It is shown, that rapid tests have high sensitivity and specificity. Also it is shown, that immunochromatographic rapid tests can be used both at a pre-hospital stage, and in hospitals.

 

Следующая информация содержит специальную медицинскую терминологию и предназначена исключительно для врачей и может быть использована только в профессиональной сфере.
Являетесь ли Вы врачом?
Да
Нет
loader
ЛАБОРАТОРИЯ В КАРМАНЕ