ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В - статьи для врачей

На цей час в усьому світі нараховується 350 млн. людей інфікованих вірусом гепатиту В (ВГВ) [4]. У 5–10% дорослих після перенесеної інфекції розвивається хронічний гепатит (ХГ). Від одного до двох мільйонів чоловік щорічно помирає від ускладнень, викликаних цим вірусом. У випадку прогресування XГ частота розвитку первинної гепатоцелюлярної карциноми, цирозу печінки і пов’язаних з ним важких ускладнень досягає 80% [1]. Діти, народжені HBeAg-позитивними жінками, мають 90% імовірності перинатального інфікування. Як і вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), ВГВ передається парентеральним механізмом передачі збудника, включаючи статевий і вертикальний шляхи. При цьому ВГВ у 100 разів більш контагіозний, ніж ВІЛ.

Як відомо, прогноз наслідків гепатиту В (ГВ) багато в чому залежить від клінічних особливостей гострої фази хвороби. Разом з тим, ці особливості можуть бути нечітко виражені і, таким чином, вчасно не виявлені. Тут на допомогу, поряд зі стандартними лабораторними дослідженнями крові, в т. ч. коагулогічними приходить  серологічна  маркерна діагностика.

ВГ має складну антигенну структуру. HBsAg являє собою зовнішню оболонку вірусу, HBcAg — внутрішню (серцевинну). У період активної реплікації вірусу (у гострий період або при загостренні хвороби) виявляється HBeAg. У периферичній крові як специфічні маркери можна знайти HBsAg, HBeAg та антитіла до всіх трьох антигенів, а саме: антиНВэ, антиНВс та антиНВе антигени. Динаміка визначення антигенів ВГ і термінів появи антитіл до них характеризують стадію гепатиту, його прогноз. Чим сильніше імунна відповідь (тобто чим швидше відбувається сероконверсія), тим важче перебігає хвороба. Крім того, якщо поряд з антигенами виявляють і антитіла (наприклад, HBeAg і антиНВе), то це може говорити про важкий перебіг хвороби і формування надалі.

У зв’язку з вищевикладеним стає зрозумілою важливість моніторингу в динаміці хвороби основних маркерів ГВ для уточнення стадії, тяжкості хвороби, її прогнозу.

Однак широко розповсюджені в даний час методи діагностики вірусних гепатитів за допомогою реакції імуноферментного аналізу (ІФА), радіоімунного аналізу (PІA) потребують відносно тривалого часу їх виконання (мінімум кілька годин) та наявності лабораторії з висококваліфікованим персоналом [2]. Оскільки дослідження одиночних сироваток крові економічно не вигідно, тому, частіше за все, у відповідних лабораторіях звичайно сиворотки накопичують для їх наступного одночасного дослідження ІФА, що, звичайно, затягує терміни отримання результатів [5]. Робити аналіз в комерційних лабораторіях для хворого не завжди можливо через неплатоспроможність (середня вартість визначення тільки одного маркера ГB складає 35–50 гривень, за термінове дослідження приходиться платити вже в два рази більше). Крім того, це викликає масу незручностей для родичів хворого (якщо вони є), пов’язаних з організацією доставки крові в лабораторію. І навіть при терміновому дослідженні в комерційних лабораторіях результат може бути отриманий у звичайні терміни проведення аналізу методом ІФА.

У таких умовах переваги експрес-методів діагностики безперечні — швидкість (відповідь може бути отримана вже через 15–20 хвилин), абсолютна автономність, достатньо висока точність. Ці методи не вимагають окремих лабораторних приміщень і медичний працівник зі спеціальною лабораторною освітою після попереднього навчання здатен проводити дослідження на таких тест — системах. Експрес-діагностика ґрунтується на методі імунохроматографічного аналізу (ІХА). Цей метод має різні назви, у науковій літературі описується як метод сухої імунохімії, стрип-тест, QuikStrip cassette, QuikStrip dipstick, експрес-тест або експрес-аналіз [5]. Метод дозволяє визначити наявність певних концентрацій речовин у біологічних матеріалах (сеча, цільна кров, сироватка або плазма крові, слина, кал і т.д.). Аналіз здійснюється за допомогою індикаторних смужок, паличок, панелей або тест-касет, що забезпечують швидкість проведення тестування ІХА.

Принцип методу ІХА для визначення антигенів та антитіл однаковий і полягає в тому, що при поміщенні досліджуваної рідини вона починає мігрувати уздовж смужки за принципом тонкошарової хроматографії, тобто є рухливою фазою. Якщо в цій рідині присутній досліджуваний антиген (або антитіло), то відбувається зв’язування відповідно з антитілами (антигенами) і барвником жорстко іммобілізованих у тест-зоні ІХА-смужки (тест), що виявляється у виді яскравої червоної смуги. Антигени (або антитіла), які не зв’язалися з барвником, мігрують далі уздовж смужки і неминуче взаємодіють із антитілами (антигенами), сконцентрованими в контрольній зоні, де і спостерігається друга червона смуга (контроль). Взаємодія (а, отже, і поява червоної смуги) у контрольній зоні повинна бути завжди (якщо аналіз проведений правильно) незалежно від присутності досліджуваного антигену (або антитіл) у фізіологічній рідині. У результаті такого розподілу на планшетці з’являться відповідні смужки (у зоні контролю — завжди, у зоні тесту — при позитивному результаті). Результати визначаються частіше візуально, рідше — комп’ютерною обробкою відсканованого  зображення.

У нашій клініці зареєстровані в Україні ІХА тест-системи (торговельна марка СІТО TEST), надані компанією “Фармаско”, використовуються ще з 2003 року.

Швидкі імунохроматографічні тести для визначення окремих маркерів HBV через свою доступність і високу якість, цілком порівняну з методами ІФА, вже давно зарекомендували себе в практичній медицині з найкращої сторони.

У цей час з’явились мультипараметричні планшети для одномоментного визначення відразу всіх п’яти основних маркерів ГВ: HBsAg, HBeAg, антиНВs, антиНВс, антиНВе (СІТО TEST HBV COMBO).

Такими тест-системами нами обстежені 55 хворих на ГВ: 45 — гострим та 10 — хронічним. У табл. представлені результати дослідження хворих на гострий ГВ, у співставленні їх з результатами, отриманими методом ІФА, з використанням тест-систем “Monolisa AgHBs”, “Monolisa AgHBe”, “Monolisa HBe Ag/Ab”, “Monolisa HBcor (M+G)”, “Monolisa HCVC(M+G)Ab”, (Франція) BioRad.

У обстежуваних нами хворих на ГВ HBsAg виявлявся з перших днів жовтяниці у 85,4 % методом ІХА та у всіх випадках підтверджувався методом ІФА з використанням тест—систем “Monolisa AgHBs”, “Monolisa AgHBe”, “Monolisa HBe Ag/Ab”, “Monolisa HBcor Ab(M+G)”, “Monolisa HCV(M+G)Ab”, виробництва “Sanofi diagnostics Pauster” (Франція) BioRad . Відомо, що частота виявлення HBsAg залежить від чутливості методу і у обстежених хворих методом ІХА виявлявся у 43 (93,3%), у всіх випадках підтвердився ІФА. При перебігу хвороби середньої важкості HBsAg виявлявся протягом усього жовтяничного періоду аж до виписки хворих із стаціонару. У 4 хворих з важким перебігом гепатиту на 2–3 тижні жовтяниці відзначалося зникнення HBsAg, після чого через 3–7 днів у крові з’являлися антиНВs.

Поява антиНВs у гострій фазі ГВ була одним з діагностичних критеріїв важкого перебігу гепатиту й у всіх хворих, що спостерігались нами, були клінічні прояви загрози розвитку печінкової енцефалопатії. В інших хворих при обстеженні їх в динаміці антиНВs з’являлися через кілька місяців після зникнення HBsAg.

В одного хворого після перенесеного гострого ГВ (ГГВ) поряд з HBsAg визначався антиНBs. Можна припустити наявність у нього мутантного штаму вірусу з мутацією в області пpe i S (пре/S) гена.

АнтиНВс виявлявся у всіх хворих на ГГВ та ХГВ незалежно від періоду хвороби (загострення або ремісія). У хворих з перенесеним гепатитом і носійством HBsAg вони не виявлялися. У силу того, що ці антитіла з’являються в крові буквально з перших днів жовтяниці, тривало циркулюють, вони є основним маркером, що підтверджує ГГВ. Крім того, ці антитіла основні діагностичні маркери ГГВ у фазі так званого “вікна” після зникнення HBsAg і до появи антиНВs.

HBeAg при легкому перебігу ГГВ виявлялися в 5,1%, при середній тяжкості — у 25,6% і при важкому перебігу хвороби — у 82,3%. Його поява в крові характеризує високу реплікативну активність вірусу. Сероконверсія (HBeAg→ антиНВе) спостерігалася в ранні терміни (на 7–9 дні жовтяниці) у 2 хворих з важким перебігом ГВ і загрозою розвитку гострої печінкової енцефалопатії. За даними літератури, при потраплянні сироватки, що містить HBeAg, у кров здорової людини, небезпека зараження на багато разів вище, ніж при контамінації крові вже після настання сероконверсії [3]. Отже, виявлення HBeAg має не тільки діагностичне, але і важливе  епідеміологічне значення.

Анти НВе починали виявлятися в переважній більшості випадків (за винятком важкого перебігу гепатиту) тільки з кінця другого — початку третього тижня жовтяниці. Їх поява характеризує різке зниження інфекційної активності, тобто вони є провісниками видужання хворих, або переходу процесу в стадію ремісії.

ВИСНОВКИ

  1. Всі елементи апробованої мультипараметричної тест-системи СІТО TEST HBV COMBO розташовані зручно для використання, компактні, не вимагають спеціальних умов зберігання, дають можливість швидкого переміщення їх як у межах медичної установи, так і поза нею, що дозволяє здійснити дослідження безпосередньо у ліжка хворого.
  2. Експлуатація тест-систем СІТО TEST HBV COMBO не вимагає спеціальних застережних заходів, крім стандартних, необхідних при роботі з препаратами крові.
  3. Під час клінічного випробовування не знайдено ніяких недоліків, пов’язаних з якістю виготовлення (брак) тест-системи, вони прості та зручні у експлуатації. СІТО TEST HBV COMBO не вимагають особливих умов проведення дослідження (лабораторні приміщення).
  4. Основні технічні параметри тест-систем СІТО TEST HBV COMBO TOB “Фармаско” показали достатню чутливість і специфічність при визначенні вивчених маркерів вірусного гепатиту В.
  5. СІТО TEST HBV COMBO можуть бути рекомендовані для застосування в ургентних ситуаціях, для моніторингу основних маркерів гострого гепатиту В, уточнення стадії, вираженості хвороби та її прогнозу. При отриманні позитивного результату IXА у обстежуваного хворого цей результат рекомендується підтвердити методом ІФА.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Возианова Ж.И., Корчинский Н.Ч., Голубовская О.А. Определение некоторых маркеров вирусных гепатитов В и С. –
  2. Гураль А.Л., Мариевский В.Ф., Сергеева Т.А. Повышение эффективности лабораторного контроля крови доноров на маркеры гепатитов В, С и ВИЧ-инфекции // Лаб. диагностика. — 1999. — N 3. — С. 26–31.
  3. Соренсон С.Н. Вирусные гепатиты. — С.-Пб.: Теза, — 221 с.
  4. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Пер. с англ. — М.: ГЭОТАР, — 864 с.
  5. Sato, Ichiyama S., Iinuma Y., Nada T., Shimokata K., Nakashima N. Evaluation of immunochromatographic assay systems for rapid detection of hepatitis B surface antigen and antibody, Dainascreen HBsAg and Daina-screen Ausab // J. Clin. Microbiol. — 1996. — Vol. 34. — P. 1420–1422.

 

ЭСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В

О.А. Голубовская, А.М. Печенка, А.В. Шкурба

Показаны: диагностическая и экономическая эффективность быстрых ИХА-тестов компании “Фармаско” для качественного определения основных маркеров вирусного гепатита В (ГВ); целесообразность применения мультипараметрической тест-системы СIТО ТЕSТ НВV COMBO для мониторинга основных маркеров ГВ, уточнения тяжести болезни, её прогноза. Положительные результаты тестов  необходимо  подтверждать  методом ИФА.

EXPRESS-DIAGNOSTICS OF VIRAL HEPATITIS B

O.A. Golubovskaya, A.M. Petchenka, A.B. Shkurba

The diagnostic and economic efficiency is shown of Pharmasco immunochromatographical rapid tests for qualitative detection of the basic markers of hepatitis B. The expediency is proved of applying the multiparametric CITO TEST HBV COMBO test-system for monitoring of the HB basic markers, specifying the disease severity, its prognosis and also in those cases when application of EIA tests is economically unreasonable. It is necessary to confirm the positive results of the tests by EIA method.

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА 3 (37) • 2006

 

Следующая информация содержит специальную медицинскую терминологию и предназначена исключительно для врачей и может быть использована только в профессиональной сфере.
Являетесь ли Вы врачом?
Да
Нет
loader
ЛАБОРАТОРИЯ В КАРМАНЕ